Indianie Stanów Zjednoczonych a środowisko naturalne (od czasów najdawniejszych do lat siedemdziesiątych XX wieku)

Narodziny współczesnej indiańskiej ekologii

Umieszczenie różnych plemion we wspólnych rezerwatach, posługiwanie się przez Indian w celu wzajemnego zrozumienia językiem angielskim oraz świadomość wspólnego losu zapoczątkowały zjawisko panindianizmu, czyli upraszczając, uogólnienia kultury tubylczej, przyjmowania pewnych wątków z różnych tradycji jako reprezentatywnych dla wszystkich – dotyczyło to także wartości intelektualnych. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, na skutek sprzyjającej polityki wewnętrznej USA, wzrostu populacji indiańskiej i działań, wykształconej przez amerykański system szkolnictwa młodzieży tubylczej Pierwsi Amerykanie zaczęli domagać się publicznie i głośno respektowania swoich praw. Walka o nie, przejawiała się między innymi, w utworzeniu szeregu, często radykalnych organizacji (np. 1961 – National Indian Youth Conferense, 1968 – American Indian Movement). Na nękające pierwotnych mieszkańców kontynentu amerykańskiego problemy, starano się zwrócić uwagę opinii publicznej przez organizowanie różnego rodzaju akcji protestacyjnych, takich jak na przykład połowy ryb na akwenach, na których Indianie mieli prawo do takiej działalności na podstawie zawartych w XIX wieku traktatów. Najbardziej spektakularne, to okupacja wyspy Alcatraz w latach 1969-1971, zajęcie miejscowości Woundeed Knee w 1973 roku oraz Szlak Złamanych Traktatów (1972) i Najdłuższy Marsz (1978) z Alcatraz do Waszyngtonu. W okresie tym, pojawiła się także ogromna ilość publikacji, na temat sytuacji Indian oraz wyrażająca ich opinie na tematy filozoficzne, społeczne i polityczne. Wśród nich, sporą część, zajęły pisma dotyczące stosunku Indian do przyrody oraz postępującej w tych latach degradacji środowiska naturalnego w USA wywołanej działalnością gospodarczą Amerykanów. Indianie w swych pracach, bardzo chętnie uwypuklali to co było najlepsze w ich kulturach, przeciwstawiając to złemu postępowaniu Amerykanów. Wątki dotyczące relacji rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego ze światem przyrody, były przedstawiane jako ogólno-indiańskie, charakterystyczne dla wszystkich tubylców. Pomijano oczywiście to co było, patrząc z tamtej perspektywy niedobre w kulturach indiańskich, wydobywano natomiast i przedstawiano to co było w nich najpiękniejsze. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy narodziła się indiańska ekologia w takiej formie, jaką ją znamy i rozumiemy dzisiaj.